Go to the content anchor

News Title|Taichung City Seaport Art Center

NEWS
:::
:::

During pandemic prevention, please avoid crowded places

During pandemic prevention, please avoid crowded places and maintain social distancing with others about 1.5meter indoors and 1meter outdoors, While taking the public transportation system. you should wear a mask. Ministry of Labor cares about you.


Selama masa pencegahan epidemi, harap hindari bepergian ke tempat ramai. dan jaga jarak sosial dengan orang lain , Dalam Ruangan 1.5 meter , Luar Ruangan 1 meter , dan bila menumpang naik transportasi umum harap memakai masker , MOL memberi perhatian pada anda


Trong thời gian phòng chống dịch, xin tránh những nơi đông người, mỗi người giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp, trong phòng cách 1.5 mét, ngoài trời cách 1 mét,
Khi tham gia giao thông công cộng, xin vui lòng phối hợp đeo khẩu trang. Bộ lao động quan tâm bạn.


เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โปรดหลีกเลี่ยงการเข้า-ออกสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และเพื่อความปลอดภัยโปรดรักษาระยะห่างในอาคาร 1.5เมตร、
นอกอาคารรักษาระยะห่าง 1 เมตร และเมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
กระทรวงแรงงานห่วงใยคุณ